Przepisy - kredyt-mieszkaniowy-z-doplata

Kredyt mieszkaniowy z dopłatą

pozyczki-kredyty.org


Kredyt mieszkaniowy z dopłatą

Program "Rodzina na Swoim" został wprowadzony przez Sejm poprzez Ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1354 z późniejszymi zmianami). Kredyt mieszkaniowy Rodzina na swoim jest kredytem na dopłatach państwa, do oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Wprawdzie żeby skorzystać z tego programu, pewne warunki (opisane poniżej) musi spełnić zarówno kredytobiorca (kredytobiorcy), jak i finansowany dom lub mieszkanie. Tym niemniej, dla osób, które spełnią te warunki, program ten jest niewątpliwie atrakcyjnym rozwiązaniem.

Na jakie dopłaty można liczyć

Dopłaty do odsetek od kredytu są przyznawane na okres 8 lat. Stanowią one równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych według stopy procentowej równej przeciętnej stopie WIBOR-3M powiększonej o 2 punkty procentowe (połowa stopy równej WIBOR3M+2%). Podstawa naliczania dopłat jest ograniczona do wartości kredytu, która przypada na 50 m2 w przypadku mieszkania oraz 70 m2 dla domu jednorodzinnego. Tak więc przykładowo, jeżeli w danym okresie WIBOR 3M wyniesie 5%, dopłata do oprocentowania wyniesie równowartość odsetek obliczonych dla oprocentowania 3,5% (bo 5%+2%=7%, a 7%/2=3,5%).

Kto może się starać o preferencyjny kredyt z dopłatami?

Kredyt przeznaczony jest wyłącznie dla małżeństw lub osób samotnie wychowujących dziecko (dziecko małoletnie lub dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, lub dziecko uczące się, do ukończenia przez nie 25 roku życia).

Potencjalni kredytobiorcy:

  • nie mogą być stroną innej umowy kredytu preferencyjnego

  • nie mogą być właścicielem lub współwłaścicielem domu lub mieszkania, ani nie może im przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu.

    Jeżeli kredytobiorcy:

  • przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub

  • jest najemcą mieszkania -

osoba taka może ubiegać się o kredyt preferencyjny pod warunkiem zobowiązania się do zrzeczenia się prawa do lokalu lub wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, a w przypadku najmu - rozwiązania umowy najmu, w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia własności lokalu lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania lub domu lub przystąpienia do użytkowania wybudowanego domu.

W Internecie bez problemu możemy odnaleźć specjalny kredyt mieszkaniowy kalkulator, który pomoże nam obliczyć:

  • koszt,

  • odsetki, a także

  • wielkość poszczególnych rat kredytu.


Lista tematów: